VBN-teamet

VBN's Historie

Videnbasen

Ideen til Aalborg Universitets registreringssystem, digitale fuldtekstarkiv og formidlingsplatform blev født for 20 år siden. Den tog sine første spæde skridt i et EU-støttet projekt i 1998. Et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Nordjyllands Amts Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdeling dannede dengang rammen for etableringen af det, som skulle blive Aalborg Universitets vidensportal rettet mod regionens erhvervsliv: Videnbase Nordjylland – senere VidenBaseN, nu VBN. Den første udgave af Videnbase Nordjylland var klar til at blive lanceret i 2003.

 

Udviklingshistorie

Allerede i 1998 var ideen at udvikle et registreringssystem til forskning, som kunne imødekomme de stigende krav til transparens og samarbejde, fremtidsorienteret. Dette var afgørende for, at projektet kom til at spille en væsentlig rolle i udviklingen af et internationalt forskningsadministrationssystem eller afkortet "CRIS" (Current Research Information System).

Udviklingen fandt sted i et tæt samarbejde mellem flere danske universiteter og forskningsbiblioteker, hvor AAU fra starten fik mulighed for at være toneangivende. Pure var fra begyndelsen systemet bag VBN-portalen. Registreringssystemet blev udviklet af det danske IT iværksætterfirma Atira, som havde sæde i Aalborg.

Atira blev i 2012 opkøbt af det hollandske firma Elsevier. Pure avancerede dermed fra at være et CRIS primært implementeret ved danske og en overskuelig række udenlandske universiteter, til at blive en hjørnesten i et internationalt firma. Med sin baggrund i Atira er Aalborg fortsat et IT-udviklingscentrum for Elsevier og dermed forblevet AAU’s og VBN-teamets direkte samarbejdspartner.

Pure-systemet anvendes på nuværende tidspunkt af flere hundrede kunder verden over. Heraf er størstedelen højere uddannelsesinstitutioner og universiteter. Indenfor de seneste år har firmaet arbejdet på deres seneste tiltag indenfor forskningsformidling: udviklingen af en standardiseret formidlingsplatform for Pure – den såkaldte Pure Portal.

Pure portalen udbydes nu som erstatning for de talrige vedligeholdelses- og udviklingskrævende lokale forskningsportaler – de såkaldte Advanced Portals, som igennem årene er blevet udviklet individuelt til institutioner, blandt andet også til Aalborg Universitet. Portalen implementeres i løbet af 2018 ved AAU. 

 

Forskningsregistrering ved AAU

I skrivende stund (august 2018) er det registreret knap 130.000 publikationer af forskellig art i Pure, som går tilbage til universitetets begyndelse i 1974. Dertil kommer registreringer af projekter, aktiviteter, priser, mediebidrag, m.m., fra samme tidsrum. Da Aalborg Universitet i 2007 fusionerede med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), betød konverteringen af SBi’s publikationsdata ind i Pure, at publikationer tilbage til 1948 blev gjort tilgængelige via VBN.

På AAU spejlede publikationsregistreringen sig i navngivningen af den afdeling, som har varetaget opgaverne omkring dette: VBN-redaktionen. Redaktionen arbejdede fra begyndelsen med at yde administrativ forskningsstøtte til AAU’s forskere, samt med at understøtte driften og udviklingen af publikationsregistreringen i Pure.

Forskningsregistreringen har dog siden i stigende grad bevæget sig væk fra primært at være orienteret mod publikationer. Den inkluderer nu en lang række yderligere kategorier og områder, som eksempelvis projekter, aktiviteter, mediebidrag, og i stigende grad nye områder, som Impacts og datasæt. Sidstnævnte er områder, som i sig selv er i udvikling, hvorfor også selve registreringen endnu er en erfarings- og udviklingssag. Flere og mere vil uden tvivl følge i fremtiden.

En konsekvens både af denne udvikling, men også af den stigende mængde af forskningsdata registreret, er behovet for en systematisk databehandling, -kvalitetssikring og -anvendelse. VBN-redaktionen’s indsatsområder har i takt med dette gennemgået markante forandringer, som har bevæget sig langt fra den oprindelige publikationsregistrering.

I 2018 markeres det med, at VBN-redaktionen afløses af et VBN-team. Selvom dette ikke medfører store organisatoriske forandringer, imødekommer ændringen det faktum, at de arbejdsområder VBN-teamets medarbejdere varetager har udviklet sig til at inkludere langt mere end publikationsregistrering. Arbejdet kredser nu om en lang række til dels højt specialiserede indsatsområder: bibliometri, forskningsdataanalyse, Open Science, Data Management, forskningsformidling, m.v. Dertil kommer teamets medarbejde i en lang række nationale og internationale udviklingsprojekter knyttet til områderne.

 

forskningsformidling via VBN

Aalborg Universitet forbliver traditionen tro og forskningsportalen fortsætter under navnet VBN. Den nye VBN bygger på en langt højere grad af eksponering af forskningsindhold registreret i Pure. Dette ligger på linje med tiltag ved universiteter i ind- og udland, med det formål at understøtte Open Science. Derudover åbnes der med den nye forskningsportal op for nye muligheder for at synliggøre forskning og formidle viden, som blandt andet kan være med til at understøtte AAU's eksterne samarbejder indenfor alle områder.